Disclaimer

Ons Dorps Web (c) 2008-2010          

 

Disclaimer.

Deze disclaimer omvat alle hieronder aangegeven domeinen en eventuele subdomeinen..te weten: OnsDorpsWeb.nl, Dorpsweb.nl, OnsDorpsWeb.es, Koningsbosch.nl, Koningsbosch.com, Koningsbosch.es, Grootpey.es, Nieuwstadt.es, Susteren.es, Dieteren.es, Mariahoop.es, Echt.nl, Roosteren.es, SintJoost.es, Odw.es.

Deze domeinnamen en disclaimer kunnen ten alle tijden uitgebreid / gewijzigd  worden maar vallen altijd onder OnsDorpsWeb.  Wij spreken dan ook over OnsDorpsWeb. In deze disclaimer gemaakte voorwaarden betreft alle (sub)domeinnamen zoals boven vernoemd.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het webteam OnsDorpsWeb is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via OnsDorpsWeb op enigerlei wijze te verspreiden.
OnsDorpsWeb besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden en typefouten kunnen echter voorkomen.
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
OnsDorpsWeb maakt veelal gebruik van gegevens en data uit openbare bronnen. Deze data wordt vaak door derden aangeleverd en kunnen fouten en/of onwaarheden bevatten.
OnsDorpsWeb kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. OnsDorpsWeb aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
De website van OnsDorpsWeb bevat de mogelijkheid om zowel door OnsDorpsWeb ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. OnsDorpsWeb geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. OnsDorpsWeb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.
De OnsDorpsWeb-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van OnsDorpsWeb liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van OnsDorpsWeb. OnsDorpsWeb is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. OnsDorpsWeb geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
OnsDorpsWeb aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. OnsDorpsWeb vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van OnsDorpsWeb.
OnsDorpsWeb geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van OnsDorpsWeb. Tevens is OnsDorpsWeb niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van OnsDorpsWeb die de informatie toegankelijk maakt. OnsDorpsWeb is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

 

Voorwaarden Gebruik:

Deze voorwaarden en de overige beleidsregels vermeld op “OnsDorpsWeb ” vormen de hele overeenkomst tussen U als gebruiker en Wij als tussen persoon. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een advertentie plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Enige andere wijziging van deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de gebruikers en door ons.


Met het gebruik maken van OnsDorpsWeb verklaart u  en zult niet:

 • Handelen in strijd met enige wetgeving of onze regels en beleid inzake verboden inhoud.
 • Onjuiste of misleidende informatie verstrekken.
 • Handelen in strijd met enige rechten van derden.
 • Discriminerende uitlatingen, teksten of afbeeldingen te plaatsen of te verspreiden.
 • Andere talen gebruiken dan Nederlandse, Engelse, Duits…
 • Pornografisch materiaal vertonen en/of verspreiden.
 • Berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten.
 • Virussen of andere technologie verspreiden die “OnsDorpsWeb ” of de belangen of het eigendom van gebruikers van OnsDorpsWeb kunnen schaden.
 • De infrastructuur van “OnsDorpsWeb ” onredelijk belasten of de goede werking van "OnsDorpsWeb" verstoren.
 • Enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden.
 • Oogsten, of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming.
 • Maatregelen om de toegang tot “OnsDorpsWeb ” te voorkomen of te beperken / omzeilen.

 

Het webteam van OnsDorpsWeb behoudt zich het recht voor om gebruikers en materiaal dat tegen deze regels verstoot…zonder opgaaf  van redenen te blokkeren en/of te verwijderen.

Klachten:

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden ….Wilt u data / gegevens van de site verwijderd hebben….kunt u mailen naar:   admin@onsdorpsweb.nl.Misbruik van “OnsDorpsWeb”
Voor het melden van problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u dit direct te melden en te e-mailen naar
admin@onsdorpsweb.nl zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site goed blijft werken. Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen, gehoste inhoud verwijderen en technische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van “OnsDorpsWeb” te weren indien wij van mening zijn dat zij problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid. Ongeacht, of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van “OnsDorpsWeb” te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van "OnsDorpsWeb" door gebruikers.

Materiaal
”OnsDorpsWeb” bevat gegevens van ons, van u en van andere gebruikers. U gaat ermee akkoord “OnsDorpsWeb,” onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van materiaal op “OnsDorpsWeb” geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van “OnsDorpsWeb” . Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen middels het email adres admin@onsdorpsweb.nl , wij zullen de kwestie dan onderzoeken. Wij behouden ons het recht om ingezonden stukken te verwijderen, indien wij redenen hebben om te vermoeden, dat deze gebruiksvoorwaarden of de rechten van wie dan ook zijn geschonden.

Aansprakelijkheid
U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op “OnsDorpsWeb ” afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van “OnsDorpsWeb ”.


Persoonlijke gegevens
Door gebruik te maken van ”OnsDorpsWeb ” gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op servers in de Verenigde Staten en de Europese Unie, zoals verder beschreven in onze disclaimer. Tevens gaat u akkoord met het ontvangen van marketing materiaal van ons, tenzij u ons meldt dat u zulke berichten liever niet wilt ontvangen.

Algemeen
Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met: admin@onsdorpsweb.nl